woensdag 8 december 2010

Analysetechnieken

“Ik liet mijn studenten een economische analyse van de jaren dertig uitvoeren, zonder dat ik ze een jaartal gaf. En weet je wat? Volgens hen was er helemaal geen beurskrach geweest.”

John K. Gallup, econoom

Er zijn vele, zeer vele vormen van analyse in omloop. Van briljante borreltafelgesprekken tot complexe computermodellen. Voor ons zijn de instrumenten echter minder belangrijk dan de doelstellingen van een analyse. In de beurswereld komen vooral de fundamentele en technische analyse aan bod.

Fundamentele analyse
Bij de fundamentele analyse bestuderen de onderzoekers  de individuele ondernemingen, waarbij men zich vooral richt op de te verwachten winsten en dividenden.

Een onderdeel van de analyse kan daarbij ook het meer branchegerichte onderzoek zijn – bijvoorbeeld die van de staalindustrie of de elektronische industrie – waarbij men sterkte en zwakte analyses betrekt: de concurrentiepositie op de wereldmarkt, de positie in eigen land, de wijze van bedrijfsvoering.

Het doel van de ze analyse is om gezonde kwaliteitsfondsen te selecteren. Maar ook landen met een gunstig economisch perspectief. Deze methode wordt vooral toegepast voor beleggingen op langere termijn.

De technische analyse
De technische analyse  bestudeert vooral de statistiek van beurskoersen over langere
termijnen. De onderzoekers zetten prijs en volume fluctuaties uit in grafieken over een korte of langere periode. Dit geeft de mogelijkheid om trends van effecten- en goederenbeurzen te analyseren.

Op deze koersen kan men wiskundige en statistische formules ‘loslaten’, waardoor er afgeleide grafieken ontstaan met indicatoren die een voorspellende waarde kunnen bevatten.

Een technische analyse verschaft vooral gegevens over de kracht van bewegingen op de korte termijn. Aan de hand hiervan tracht men ook de gevoeligheid van de markt te meten. Vooral als signaalfunctie wordt deze analysevorm zeer veel toegepast. Bekende technieken die hieruit ontwikkeld zijn, zijn de zogenaamde stop loss technieken.

Vooral handelaren die inspelen op kortstondige prijsverschillen zullen deze analysevorm gebruiken.

Marktwerking
Een markt heeft over het algemeen twee neigingen: om te keren en om tegen de algemene publiek opinie in te gaan.

Het zou wat voorbarig zijn om te denken dat we met voorgaande analysemethoden de korte en lange termijnmarkt zouden kunnen beheersen. Al eerder hebben we gesteld dat de mens en zijn beslissingen het centrale punt is. Daarom worden markt- en massapsychologie steeds belangrijker. In dit kader willen we slechts een tweetal methoden aantippen.

Elliot Golf theorie
In de dertiger jaren heeft Ralph Nelson Elliot een tamelijk gedetailleerde beschrijving van massamarkten opgesteld. Aan de hand daarvan kon hij aantonen dat de psychologie van de “beleggersmarkt”  permanent verschuift van pessimisme naar optimisme, en terug.

Het bijzondere ervan was dat hij daarin regelmatige ritmische volgorden kon onderscheiden, resulterende in specifieke prijspatronen.


Daarbij gaat deze analysevorm er vanuit dat de psychologie van de mensen in zekere wetmatige golfpatronen kan worden weergegeven, en dus ook in zekere mate voorspelbaar is.

In het kader van dit artikel kunnen we hier helaas niet dieper op in gaan. De Elliot Golf Theorie is zeker niet onfeilbaar, maar heeft in de wetenschapswereld een aantal fascinerende dwarsverbanden gelegd, die de andere beursanalyses overstijgen.

Zelf meen ik dat Elliot de eerste was die de bepaalde vormconstanten in koersvorming heeft benut. Vormconstanten die werden bevestigd dank zij computers in de latere chaostheorie.

Figuur :
Choastheorie en vormconstanten: in de natuur komen vormen op grotere en kleinere schaal steeds terug terwijl het proces volstrekt chaotisch tot stand komt. De spiralen in een schelp komen overeen met die in een galactisch stelsel. Zie ook voorbeeld figuur: de varen.


De contraire marktopinie
Waarom keren markten als iedereen het met elkaar eens is? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: iemand vertelt pas zijn mening wanneer hij zelf daadwerkelijk gekocht of verkocht heeft. Het is immers logisch dat hij zijn mening nog niet kenbaar maakt als hij nog besluiteloos is…

Als 95% van de handelsgemeenschap elkaar koopadviezen geeft en het dus met elkaar eens is,  dan betekent dat eigenlijk dat de grote massa al heeft gekocht, en er dus een enorm verkooppotentieel boven de markt hangt! Het zal dan niet lang meer duren voordat dit leidt tot aanbod, verkopen en koersdruk: de markt zal keren. Het verkooppotentieel zal daarna afnemen.

Dit vormt een van de gegevens van de zogenaamde contraire marktopinie. Daarbij vergaart de onderzoeker van een groot aantal partijen de meningen om de gevoeligheid van de markt in beeld te krijgen. Ontdekt hij extremen, dan kan dit leiden tot een contraire transactie. Transacties tegen de gevestigde opinie kunnen helpen potentiële verliezen te keren.

In de praktijk bij VermogensPartner laten we u uiteraard zien hoe bovenstaande wetenschap kan worden geïntegreerd in een gebalanceerde strategie.

Keren wij terug naar het eerdere artikel en onze ‘stelling’: Is onze mening wel onze mening?. Wat is de is nu de feitelijke inhoud van onze intuïtie en instinct bij het nemen van beslissingen bij beleggingen, bij koop en verkoop? “Gut-feeling’ zeggen onze Amerikaanse neven zo plastisch.

Wat muizen ertoe beweegt om voor het zinken het schip te verlaten, is voor ons, mensen nog niet in kaart te brengen. Maar het helpt ons om de sterkte van onze analysemodellen te zien in het relatieve licht van ons eigen feilbaar handelen. Analyses zijn, zeker in de beursbranche, een onmisbaar hulpmiddel gebleken om tot goede bedrijfsresultaten en winsten te komen. Maar het blijft een hulpmiddel: ons eigen beslissen geeft altijd de doorslag.

Volgende keer zal ik ingaan op speculeren. Waarom speculeren mensen. Wat is het verschil tussen beleggen en speculeren. Speculeren als drijfveer maar ook als exces, met de roemruchte Florida Boom als voorbeeld.

Pim de Koekkoek